กำลังโหลด......

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร?

Love2Test เป็นหนึ่งโครงการของ มูลนิธิเพื่อรัก (“มูลนิธิ”) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้มอบให้แก่มูลนิธิ ด้วยความไว้วางใจ มูลนิธิ จึงมีระบบในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และขั้นตอนการดำเนินงานที่รัดกุม อีกทั้งมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อป้องกันการเข้าถึง เปิดเผย นำไปใช้ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิได้รับอนุญาต และเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังนั้น มูลนิธิ จึงจัดทำนโยบายฉบับนี้ขึ้น เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล การทำลายข้อมูล อีกทั้งสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการให้บริการใดๆ ของมูลนิธิ ทั้งด้านกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล และไม่ว่าจะมีการลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีหรือไม่ก็ตาม มูลนิธิ ขอแนะนำให้ท่านโปรดอ่านและทำความเข้าใจคำประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) นี้เพื่อรับทราบวัตถุประสงค์ที่มูลนิธิ ได้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล การทำลายข้อมูล ตลอดจนสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ดังต่อไปนี้

ข้อมูลส่วนบุคคล* หมายถึง “ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ”

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปที่เป็นข้อมูลแสดงตัวตนของท่าน (Identity Data) ซึ่งหมายถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลธรรมดาที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของบุคคลได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมรวมถึงข้อมูลอ่อนไหว เช่น ข้อมูลชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด หมู่เลือด ศาสนา เพศ ข้อมูลชีวภาพ (ลายนิ้วมือ รูปใบหน้า เสียงที่ถูกบันทึก) เป็นต้น
 2. ข้อมูลการติดต่อ เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล และรายละเอียด social media
 3. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น IP Address คุกกี้ ข้อมูลระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ ข้อมูลบันทึกกิจกรรม ข้อมูลระบุตัวตนที่เก็บอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
 4. ข้อมูลบริการ
 5. ผลประเมินและตอบรับบริการ
 6. ข้อมูลการตอบแบบสอบถามอื่นๆ
แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง โดยเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากขั้นตอนการให้บริการ ดังนี้

 1. ขั้นตอนการสมัครใช้บริการกับเรา หรือขั้นตอนการยื่นคำร้องขอใช้สิทธิ์ต่างๆ กับเรา
 2. จากความสมัครใจของท่าน ในการทำแบบสอบถาม (survey) หรือ การโต้ตอบทาง email หรือ ช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ระหว่างเราและท่าน
 3. เก็บจากข้อมูลการใช้ website ของเราผ่าน browser’s cookies ของท่าน
 4. ขั้นตอนการจองการใช้บริการกับเรา
 5. รายละเอียด social media
วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

เพื่อใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที่เก็บรวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์โดยตรงที่เกี่ยวเนื่องต่อการพัฒนาการบริการของท่าน โดยทางเราจะทำการเปิดเผยข้อมูลของท่านให้กับองค์ที่ร่วมเป็นพันธมิตรกับมูลนิธิของโครงการ โดยมูลนิธิ จะมีการส่งข้อมูลการบริการและการรักษา หรือเพื่อประโยชน์ต่อท่าน รวมถึง การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท่านได้ให้ความยินยอมในวัตถุประสงค์ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โดย เราอาจใช้ฐานทางกฎหมายอื่นๆ ดังต่อไปนี้ในการประมวลผล เก็บ รวมรวม ใช้ รวมถึงเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว เราจะดำเนินการดังนี้ กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

 1. เก็บรวบรวม
 2. ใช้ข้อมูลที่ได้ในการศึกษาและออกแบบการบริการที่เหมาะสม
 3. ทำการเปิดเผยข้อมูลของท่านให้กับองค์ที่ร่วมเป็นพันธมิตรกับมูลนิธิของโครงการ เพื่อให้ท่านเข้าสู่บริการได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว
 4. ทำการเปิดเผยข้อมูลของท่านให้กับองค์ที่ร่วมเป็นพันธมิตรกับมูลนิธิของโครงการ เพื่อการวิจัย เพื่อให้การพัฒนาและนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม แต่จะไม่มีการแสดงข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ
การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ควบคุมทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

ลักษณะการเก็บข้อมูลจะมีการเก็บไว้บน Cloud ระยะเวลาจัดเก็บ เป็นไปตามหัวข้อ ระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดย ระยะเวลาประมวลผล: 10 ปี เมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บ หรือ เราไม่มีสิทธิ์หรือไม่สามารถอ้างฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว เราจะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นด้วยวิธีการ ลบข้อมูลออกจากระบบ และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

Love2test.org โดยมูลนิธิเพื่อรัก เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ คลินิคและศูนย์บริการต่างๆ ในเครือข่ายของโครงการ ซึ่งได้แก่ ศูนย์บริการต่าง ๆที่แสดงในหน้าเว็บไซด์ในการจองการใช้บริาการ หรือบุคคล หรือองค์กรภายนอกอื่นใดเพื่อประโยชน์โดยตรงที่เกี่ยวเนื่องต่อการรับบริการของท่าน เป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะส่งต่อการรักษา หรือเพื่อประโยชน์ต่อชีวิตของท่านรวมถึง การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อหน่วยงานต่างๆ ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ มูลนิธิจะมีการสรุปผลการดำเนินการ การให้บริการในรูปแบบต่างๆ จำนวนผู้ให้บริการ เพื่อให้ข้อมูลสรุปแก่ผู้ให้ทุนที่เกี่ยวข้อง และเพื่อนำเสนอผลงานของมูลนิธิ แต่จะไม่มีการแสดงข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ

สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล

ท่านมีสิทธิ์ในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

 1. สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent): ท่านมีสิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอมในการ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับเราได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับเรา
 2. สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access): ท่านมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้เรา ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อเราได้
 3. สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification): ท่านมีสิทธิ์ในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
 4. สิทธิ์ในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure): ท่านมีสิทธิ์ในการขอให้เราทำการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
 5. สิทธิ์ในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing): ท่านมีสิทธิ์ในการระงับการใช้ข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
 6. สิทธิ์ในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability): ท่านมีสิทธิ์ในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่านที่ท่านให้ไว้กับเราไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือ ตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้
 7. สิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object): ท่านมีสิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
 8. สิทธิ์ในการลบข้อมูลบัญชีรายชื่อ ท่านมีสิทธิ์ในการขอให้เราทำการลบข้อมูลของท่านโดย อีเมลล์มาทาง Team@Lovefoundation.or.th ทางทีมจะทำการลบข้อมูลให้ท่าน
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ website อื่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการของเราและการใช้งาน website ของเราเท่านั้น หากท่าน ได้กด link ไปยัง website อื่น (แม้จะผ่านช่องทางใน website ของเราก็ตาม) ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏใน website นั้นๆ แยกต่างหากจากของเรา

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ และ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการ update ข้อมูลลงใน website ของเราโดยเร็วที่สุด

ช่องทางการติดต่อ

ชื่อ: มูลนิธิเพื่อรัก Love foundation

email : Team@Lovefoundation.or.th

website : www.lovefoundation.or.th